Spolek zaměstnanců - lékárníků 

Spolek zaměstnanců - lékárníků je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým společenstvím osob založeným za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména hájit profesní zájmy zaměstnaných
lékárníků, hájit jejich profesní čest a poskytovat jim služby spojené s výkonem jejich zaměstnání.

Vize spolku

 • Ochrana členů zaměstnanců lékáren bez výjimky.
 • Šíření dobrého jména lékárenské profese.
 • Snaha o prosazení snížení ročního příspěvku v ČLnK z 3000,- Kč na 1500,- Kč pro všechny.
 • Garance kvalitního vzdělávání členů a prosazení jeho vymahatelnosti.
 • Ochrana pracovněprávních vztahů a osvěta základních práv zaměstnanců lékáren.
 • Prosazení alternativy k běžnému systému voleb online/korespondenční varianta voleb.
 • Partner státních institucí, farmaceutických fakult,  zdravotních pojišťoven atd.
 • Spolupráce se spolky či obdobnými subjekty stejného zaměření i mimo území ČR.

Hlavní činnosti spolku

 • Dohled na to, aby členové spolku vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným platnými právními předpisy.
 • Posuzování a hájení profesních zájmů svých členů uvnitř i navenek.
 • Ochrana profesní cti svých členů s možností poskytnout právní pomoc.