Členství ve spolku a jeho podmínky
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je v pracovním poměru u lékárny, lékárenského řetězce, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství vzniká dnem, kdy výkonný výbor rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. K přihlášení lze využít elektronický formulář. Přihláška musí obsahovat jméno žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky, podpis žadatele a musí k ní být přiložena kopie pracovní smlouvy (popř. s překrytými údaji o mzdě, pracovních podmínkách apod.) Výkonný výbor o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Členské příspěvky
Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanovuje výkonný výbor. 

Na rok 2015 je výše ročního členského příspěvku 200,- Kč.


Zánik členství
Členství zaniká vystoupením člena, a to ke dni doručení jeho písemného oznámení spolku o ukončení členství
smrtí člena
vyloučením člena, pokud svým jednáním porušuje charakter nebo ohrožuje společný zájem spolku či zanedbává členské povinnosti